P R I V A C Y   S T A T E M E N T


 

De totale VAV*Groep, waaronder de vennootschappen VAV divers Etten-Leur, VDB divers Noordwijk en Arts divers Heijen vindt bescherming van uw persoonsgegevens erg belangrijk. In deze verklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.  

 

Wij houden ons in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dat houdt in dat wij:

 • Persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor u ze heeft verstrekt;
 • Verwerking beperken tot die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen ten behoeve van de beveiliging van de persoonsgegevens;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan anderen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent persoonsgegevens en deze respecteren;

 

Doelstellingen

Persoonsgegevens van websitebezoekers worden door de VAV*Groep verwerkt ten behoeve van:

 • Administratieve doeleinden;
 • Communicatie over opdrachten, aanbiedingen, productinformatie en uitnodigingen;
 • Het uitvoeren van opdrachten;
 • Het voldoen aan wettelijke regelingen;

 

Grondslagen

Over het algemeen kunnen onze websites worden bezocht zonder dat persoonsgegevens aan ons worden doorgegeven. Evenals de meeste websites verzamelen onze websites automatisch bepaalde informatie over de gebruikers van de sites die uitsluitend wordt gebruikt om de inhoud van onze websites te verbeteren.  Wij verzamelen en verwerken van de bezoekers aan onze websites:

 • Het IP nummer van de bezoekers;
 • Het IP adres van de betreffende Internet Service Provider;
 • Datum en tijd van toegang tot onze websites;
 • Het internetadres van de website vanwaar is doorgelinkt naar onze websites;
 • Alle informatie die vrijwillig is verstrekt;

Ook via sociale media krijgen wij  mogelijk toegang tot persoonsgegevens omdat u ons volgt of via kanalen die wij volgen.

 

Bewaartermijn

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

 

Rechten

U heeft het recht op inzage, bewerking of verwijdering van uw persoonsgegevens, mits dit niet in strijd is met wettelijke bepalingen. Een verzoek daartoe kunt u richten aan privacy@vavgroep.nl. Mocht u ontevreden zijn over de wijze waarop wij omgaan met de verwerking van uw persoonsgegevens, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Accountgegevens
Loading...
Profiel aanpassen