F010 Vragenlijst leveranciers

15-05-2017

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent euismod quis ipsum vel sodales. Maecenas bibendum tellus in aliquet molestie. Integer augue massa, feugiat ac quam sed, iaculis accumsan justo.

Welk kwaliteitssysteem gebruikt u?

Graag een kopie van het certificaat mailen naar kwaliteitsdienst@vdbdivers.nl. Bent u gecertificeerd voor BRC of hoger dan volstaat een ondertekening onder aan dit formulier.

Gebruikt u een HACCP Systeem?

Een HACCP- plan moet de basis zijn van het voedselveiligheidsysteem. Er dient een overzicht te zijn van alle processen (flow charts) en alle vastgestelde CCP's dienen hierin aanwezig te zijn

Heeft u een organisatie structuur?

De onderneming heeft een organisatie structuur die voorziet in een duidelijke definitie en documentatie van taak-en functie omschrijvingen, verantwoordelijkheden van die werknemers waarvan de activiteiten van invloed zijn op de veiligheid, wettelijke eisen en kwaliteit van de producten.

Geeft u trainings aan het personeel?

Het bedrijf dient te zorgen voor training en instructies van al het personeel, in overeenstemming met hun activiteiten, zodat zij aantoonbaar bekwaam zijn om hun werkzaamheden te vervullen. Dit geldt ook voor tijdelijk ingehuurd personeel.

Heeft u een schoonmaakplan?

Schoonmaakplan moet aanwezig zijn, waarin o.a. aangegeven: de middelen die toegepast worden en frequentie van reiniging / desinfectie. Systeem voor verificatie van de schoonmaak moet aanwezig zijn.

Heeft u regels voor hygiëne?

Het bedrijf dient de regels of normen voor persoonlijke hygiëne schriftelijk vast te leggen en al het personeel, inclusief bezoekers aan de fabriek, dient deze regels op te volgen.

Wordt er beschermende kledij gedragen?

Door het bedrijf ter beschikking gestelde beschermende kleding moet worden gedragen door voedselverwerkers, bezoekers en door extern personeel in ruimten waar voedsel bewerkt wordt. De kleding moet passend zijn voor de activiteiten die uitgevoerd worden.

Beheerst u de inkoopprocedures?

Het bedrijf dient alle inkoopprocedures die van essentieel belang zijn voor productveiligheid, wettelijkheid en kwaliteit te beheersen om zeker te zijn dat ingekochte producten overeenstemmen met de gedefinieerde eisen.

Heeft u een afvalverwijderingssysteem?

Er moeten adequate systemen zijn voor inzameling, sortering en verwijdering van afval.

Doet u aan ongediertebeheersing?

Het bedrijf is verantwoordelijk voor het minimaliseren van het risico van besmetting door ongedierte op de locatie. Voor de regelmatige inspectie en behandeling van de locatie, om aanwezigheid en besmetting door ongedierte te voorkomen en te bestrijden, dient het bedrijf gebruik te maken van zijn eigen hiertoe opgeleid personeel, of dit uit te besteden aan een gespecialiseerd bedrijf. Bij uitbesteding moet er een duidelijk omlijnd contract zijn, waaruit blijkt dat in rekening is gehouden met de activiteiten van de lokatie.

Is uw transport geschikt voor het beoogde doel?

Alle transportmiddelen voor het vervoer van grondstoffen (inclusief verpakkingsmaterialen) naar de locatie en voor het vervoer van halffabrikaten en eindproducten naar de klant of naar verdere opslagfaciliteiten moeten geschikt zijn voor het beoogde doel, goed zijn onderhouden en in hygiënische toestand verkeren.

Detecteert u metaal-/productvreemde delen?

Het bedrijf dient ervoor te zorgen dat alle noodzakelijke maatregelen zijn genomen om de risico’s van contaminatie door metaal of andere productvreemde delen te identificeren, te vermijden, te elimineren of te minimaliseren.

Is uw productverpakking geschikt voor het bedoelde gebruik?

De productverpakking moet geschikt zijn voor het bedoelde gebruik, de omstandigheden bij de opslag moeten het risico van contaminatie en kwaliteitsverlies minimaliseren.

Heeft u procedures voor voorraadbeheer?

Er moeten procedures in werking zijn die waarborgen dat materialen en producten in de juiste volgorde binnen de vastgestelde houdbaarheidstermijn gebruikt worden.

Beheerst u de producten met tekortkomingen?

Het bedrijf moet garanderen dat alle producten die niet aan de specificaties voldoen, duidelijk zijn geïdentificeerd, gelabeld en geïsoleerd.

Neemt u corrigerende maatregelen?

Het bedrijf moet zorgen dat er geschikte procedures bestaan om de oorzaak te onderzoeken van afwijkingen van normen specificaties en procedures die kritiek zijn voor de productveiligheid, wettelijke eisen en kwaliteit.

Heeft u een traceersysteem?

Het bedrijf moet een systeem hebben waardoor het in staat is alle grondstoffen (inclusief primaire verpakkingsmaterialen) te traceren van de bron via alle bewerkingsfasen en distributie tot de levering van het eindproduct aan de klant.

Heeft u procedures voor incidenten?

Het bedrijf dient te beschikken over effectieve procedures voor de omgang met incidenten en het intrekken of terugroepen van producten. Incidentmanagement, intrekken en terugroepen van producten.

Heeft u een systeem voor klantenafhandeling?

Het bedrijf moet een systeem hebben voor de afhandeling van productklachten.

IJkt en beheert u de meet- en bewakingsinstrumenten?

Het bedrijf moet meetapparatuur identificeren die gebruikt wordt voor het bewaken van CCP’s en productveiligheid en wettelijke eisen. De geïdentificeerde meetapparatuur moet geijkt worden volgens een internationaal erkende standaard. Indien ijken tegen een herleidbare standaard onmogelijk is, moet het bedrijf aantonen wat de gebruikte standaard is.

Welke CCP’s zijn binnen het HACCP systeem vastgesteld:

In het kader van NVWA infoblad 64 ontvangen we graag gelijk met deze vragenlijst ook een actueel bemonsteringplan en een actuele analyse, uitgevoerd door een geaccrediteerd laboratorium. Die kunt u mailen naar kwaliteitsdienst@vdbdivers.nl.

Vindt er omgevingsbemonstering plaats?

Vindt omgevingsbemonstering plaats op Listeria monocytogenes?

Vindt er metaal detectie in het productie proces?

Het product is vrij van productvreemde contaminanten als glas, hout, steen, metaal etc. Vindt er metaal detectie in het productie proces plaats?

Worden allergenen vermeld?

Kunt u garanderen dat de verplichte allergenen op het etiket en de specificaties staan vermeld?

Wet- en regelgeving:

Ieder product dat geleverd wordt dient te voldoen aan de geldende wet- en regelgeving. Kunt u aangeven op welke wijze u op de hoogte blijft van de geldende wet- en regelgeving?

Graag ontvangen wij van u per mail:

  • Een geldig certificaat
  • Een analyse als voorbeeld
  • Een productspecificatie als voorbeeld
  • Indien van toepassing een voedselgeschiktheidsverklaring

kwaliteitsdienst@vdbdivers.nl

1. 1 Commentaar

Als de leverancier producten levert die niet aan de op schrift gestelde afspraken voldoen, dan heeft de ontvanger het recht de producten te weigeren, dan wel zo spoedig mogelijk retour te zenden en de betaling voor deze producten achterwege te laten.

1. 2 Productspecificaties

Ondergetekende verklaart dat bij wijziging van de productspecificaties deze direct toegestuurd worden. De actuele productspecificaties worden gelijk met deze vragenlijst meegestuurd, betreft alle productspecificaties van producten die geleverd worden aan de aanvrager. Tevens wordt met het ondertekenen van deze vragenlijst verklaart dat de authenticiteit van de producten is gegarandeerd.

1. 3 Verpakkingsmateriaal

Ondergetekende verklaart dat de verpakkingsmaterialen die gebruikt worden, voldoen aan de Europese verordeningen 1935-2005, 10-2011 en 1416-2016.

1. 4 Audit

Ondertekenaar verklaart te zullen meewerken indien aanvullende informatie gewenst is en toestemming te verlenen indien we een audit op de locatie willen uitvoeren. Zie ook opmerking onder het kopje microbiologische gegevens.

Ondergetekende verklaart dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld en de leverancier op de hoogte te houden van wijziging in de samenstelling van de producten. Daarnaast verklaren we dat de producten die geleverd worden allemaal authentiek zijn.

Dit digitale formulier wordt beschouwd als getekend indien uw naam functie en datum zijn ingevuld.(*Verplichte velden)

Accountgegevens
Loading...
Profiel aanpassen